مطالب به صورت 'بدون دسته بندی' دسته بندی شده اند.

یونان: بحران اقتصادی و بحران رسانه ای

Date ۹ آبان ۱۳۹۱

بحران اقتصادی در یونان که یکی از موضوعات جدی اقتصاد جهان و نقل هر روزه خبر رسانه ملی ماست، ابعاد رسانه ای هم دارد که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. از یک سو رسانه ها اعتراضات مردمی را منعکس می کنند و دیدگاه های انتقادی را مطرح می کنند و از دیگر سو دولت […]