سوختن کارنامه ها و سابقه ها

دکتر محمد علی نجفی که شهره بود به آرامش و مشی و مرام جنجال گریزی و اخلاق سیاسی، حالا دو روز است جامعه را در شوک فرو برده است. او همسر دومش را با دو گلوله به قتل رسانده است. خبری باورنکردنی، تلخ و هول انگیز که بسیاری از دوست و دشمن و رقیب و یار را به واکنش واداشته است. برخی به افسوس آه کشیدند، برخی از توطئه «پرستو» نوشتند، برخی حرص خوردند که چرا پوشش های خبری نخست آنچنان که باید دلشان را خنک نکرده است. البته کارنامه زندگی دکتر نجفی آنقدر بود که چنین همه را متوجه خود کند. وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، رییس سازمان برنامه، شهردار تهران؛ یکی از اینها کافی است که کسی ادعای بزرگی کند و او که همه اینها را در کارنامه داشت به دامی دل داد و همه چیز را باخت.  اقای عبدالرضا داوری در توئیتی چه صادقانه گفته که…

يونان: بحران اقتصادي و بحران رسانه اي

بحران اقتصادي در يونان كه يكي از موضوعات جدي اقتصاد جهان و نقل هر روزه خبر رسانه ملي ماست، ابعاد رسانه اي هم دارد كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. از يك سو رسانه ها اعتراضات مردمي را منعكس مي كنند و ديدگاه هاي انتقادي را مطرح مي كنند و از ديگر سو دولت اصرار دارد كه سياست هاي رياضتي سختگيرانه ناگزير است و جامعه بايد تحمل كند و رسانه ها نبايد بر دولت فشار بياورند و يا سياستهاي رياضتي را محكوم كنند چراكه دولت ناگزير است با اين سياست ها اتحاديه اروپا را براي کمک مالي به منظور حل بحران بدهي اش متقاعد سازد. در چنين فضايي روزنامه نگاران يوناني درباره نقض آزادي مطبوعات در اين کشور هشدار دادند. آنها هشدار دادند آزادي مطبوعات در اين کشور با حمله بي سابقه اي مواجه است. روزنامه نگاران يوناني از تعليق فعاليت مخالفان دولت و حتي محاکمه آنها توسط دولت…