يونان: بحران اقتصادي و بحران رسانه اي

بحران اقتصادي در يونان كه يكي از موضوعات جدي اقتصاد جهان و نقل هر روزه خبر رسانه ملي ماست، ابعاد رسانه اي هم دارد كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. از يك سو رسانه ها اعتراضات مردمي را منعكس مي كنند و ديدگاه هاي انتقادي را مطرح مي كنند و از ديگر سو دولت اصرار دارد كه سياست هاي رياضتي سختگيرانه ناگزير است و جامعه بايد تحمل كند و رسانه ها نبايد بر دولت فشار بياورند و يا سياستهاي رياضتي را محكوم كنند چراكه دولت ناگزير است با اين سياست ها اتحاديه اروپا را براي کمک مالي به منظور حل بحران بدهي اش متقاعد سازد. در چنين فضايي روزنامه نگاران يوناني درباره نقض آزادي مطبوعات در اين کشور هشدار دادند. آنها هشدار دادند آزادي مطبوعات در اين کشور با حمله بي سابقه اي مواجه است. روزنامه نگاران يوناني از تعليق فعاليت مخالفان دولت و حتي محاکمه آنها توسط دولت…