مستند ايرانگرد

امشب برنامه اي ديگر از مجموعه متفاوت و ديدني مستند ايرانگرد پخش شد. آقاي قارايي (تهيه كننده) در اين برنامه رفته بود در روستايي گويا گمشده، كاملاً ديرياب، بكر و از دسترس امواج رسانه ها دور، با مردمي محروم از هر چيز حتي آب، اما محبوب، آرام و مهمانواز، بواسطه فرهنگي كه از كوير سيراب مي شد. در آن سرزمين بكر و بي آب آنها هر ده روز با حدود ۸ ليتر آب استحمام مي كردند و خانه هاي كوچكشان را از درختان خرما مي ساختند كه مي بافتند همچون كفش ها و لحافهايشان. ايرانگرد گفت طبيعت دوستي و حيوان مدارايي شان ريشه در فرهنگ هندوستان دارد؛ پيدا بود كه آيين خوان و خوراك شان هم نسبتي با فرهنگ هند داشت. زيبايي اين مستند تنها در بكري طبيعت نبود بلكه در تصوير بي تفسير و بي سويه اي بود كه از فرهنگ بلوچ ارائه مي كرد. راستي سهم قوم و…