مطالب به صورت 'سفر' دسته بندی شده اند.

قزوین

Date ۸ مرداد ۱۳۹۵

مثل خیلی مناطق، نام قزوین نیز در افواه عموم با لطیفه های سخیف همراه است، اما آنرا شهری ریشه دار و شریف یافتم. دیرینه قزوین به پیش از اسلام می رسد و در واقع عمارت های فاخر اسلامی را بر بناهای دوران ساسانی ساخته اند. موزه قزوین، خیابان سپه (که اولین خیابان ایران لقب گرفته)، […]