مطالبی از تیر ۱۳۹۷

تنبعالیت را جدی بگیریم

Date ۲۳ تیر ۱۳۹۷

اسلکتیویسم Slacktivism از دو کلمه Slacker به معنای فرد تنبل و activism به معنای فعالیت تشکیل شده است و «تنبعالیت » ترجمه شده است. سست کوشی، فعالیت از پشت صفحه نمایش و یا فعالیت از روی صندلی راحتی و حتی مبارزه از زیر لحاف هم ترجمه کرده اند. ریشه همه تعابیر تحقیر آمیز در این […]