يونان: بحران اقتصادي و بحران رسانه اي

بحران اقتصادي در يونان كه يكي از موضوعات جدي اقتصاد جهان و نقل هر روزه خبر رسانه ملي ماست، ابعاد رسانه اي هم دارد كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. از يك سو رسانه ها اعتراضات مردمي را منعكس مي كنند و ديدگاه هاي انتقادي را مطرح مي كنند و از ديگر سو دولت اصرار دارد كه سياست هاي رياضتي سختگيرانه ناگزير است و جامعه بايد تحمل كند و رسانه ها نبايد بر دولت فشار بياورند و يا سياستهاي رياضتي را محكوم كنند چراكه دولت ناگزير است با اين سياست ها اتحاديه اروپا را براي کمک مالي به منظور حل بحران بدهي اش متقاعد سازد.
در چنين فضايي روزنامه نگاران يوناني درباره نقض آزادي مطبوعات در اين کشور هشدار دادند. آنها هشدار دادند آزادي مطبوعات در اين کشور با حمله بي سابقه اي مواجه است. روزنامه نگاران يوناني از تعليق فعاليت مخالفان دولت و حتي محاکمه آنها توسط دولت خبر مي دهند. تنش هاي ميان دولت و رسانه هاي اين کشور در حال تبديل شدن به يک بحران است. در هفته اخير، دو تن از مجريان يكي از شبكه هاي تلويزيوني يونان كه از عملکرد يکي از وزرا انتقاد نه چندان تندي کرده بودند، توبيخ شدند و سردبير يکي از مجله هاي تحقيقاتي به دليل انتشار دارايي هاي در حدود دويست يوناني ثروتمند در بانک هاي سويس محاکمه شد. اين افراد دارايي هاي خود را براي فرار از ماليات هاي دولت به خارج از يونان منتقل کرده بودند.
دولت معتقد است رسانه ها بايد در اين شرايط حساس پشتيبان همه جانبه دولت باشند و دولت را براي اجراي سياست هاي رياضتي شديد در کشور از جمله کاهش حقوق و دستمزد، اخراج کارگران، افزايش سن بازنشستگي و مالياتها ياري دهند. اما اين سياست ها اعتراضات گسترده  مردم اين کشور را در پي داشته است و مخالفان زيادي برانگيخته است كه رسانه ها نمي توانند نسبت به آنها بي تفاوت باشند. دولت تلاش مي کند با تحت فشار قرار دادن رسانه ها تا حدودي از فشار افکار عمومي بر طرح هاي سختگيرانه رياضتي كه خود آنرا برنامه اصلاح اقتصادي مي نامد، بکاهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *