مديريت رسانه: يك تعريف

تا كنون تعريف هاي مختلفي از مديريت رسانه مطرح شده است. به تدريج مي كوشم تعريف هاي مختلف را بياورم. اين تعريف از پروفسور اشميت استاد دوره دكتراي مديريت رسانه دانشگاه سنت گالن است. تعريف پروفسور اشميت از مديريت رسانه: “رسانه عرصه تعامل است و مديريت رسانه متمركز است بر مديريت فضاهاي تعاملي. بنابر اين بر فهم ما از رسانه متكي است به عنوان كانالي كه داده ها را منتقل مي كند در ميان زمان و فضا يك فضاي منطقي با زبان و زمينه مشترك جريان داشته باشد و سازمان (به عنوان مجموعه نقش ها قواعد و پروتكلها) كه همه عوامل را در بر دارد. رسانه هاي الكترونيكي رسانه هايي هستند كه كانال ارتباطي شان مبتني بر ICT  است. با رسانه هاي جديد كار در محيط مجازي صورت مي گيرد و به اين منظور نقش ها قواعد و پروتكلهاي جديدي مطرح مي شوند و لذا شالوده جديد سازماني نياز است….