مخاطب شناسي در راديو منتشر شد

سي و ششمين شماره ماهنامه تخصصي راديو منتشر شد. اين شماره به مخاطب شناسي اختصاص دارد. احساس مي كنم مي خواهد ژست يك فصلنامه علمي را داشته باشد. مقاله BBC فناوري ديجيتالي اش جالب بود و از كلام تا تصوير هم مطالب جالبي از بودريار و ليوتار دارد. تنوع تخصص  نويسندگان هم جالب است. دانشجوي دكتراي تاريخ، دانشجوي دكتراي فلسفه و يك دانشجوي دكتراي زبان شناسي از جمله نويسندگان مقالات اين شماره اند. خانم معصومه شهبندي هم دو تا مصاحبه خوب كار كرده، يكي با دكتر منتظر قائم است كه بحثهاي مديريتي خوبي هم دارد. دكتر منتظر قائم در مورد تبديل مالكيت دولتي به عمومي صحبت كرده براي اينكه “اجازه بدهيم تا تكثر مالكيتي ، فضاي باز ايجاد كند و صداي گروه هاي اجتماعي را قابل شنيدن كند.” ايشان همچنين در شاخص هاي سازماني به غير از بحث مالكيت، به تعداد مديريت و تقسيم وظايف سطوح مديريتي هم اشاره كرده اند. ايشان همچنين گفته اند كه…

دوباره سلامي سبز و ساده

از مدتها پيش در اين خيال بودم كه خانه نو كنم در فضاي مجازي اما … بهرحال اين مشكلي كه پيش آمد براي پرشين بلاگ عزمم را جزم كرد. مدت كوتاهي است ننوشتم اما واقعا وقتي عادت مي كني به نوشتن در فضاي مجازي ديگر ترك كردنش مثل آن مي ماند كه گم كرده داشته باشي. باور كنيد دلگيري خاصي داشت. بهرحال آمدم خانه جديد و مانده ام به سلامي دوباره كه چگونه نثار دوستان كنم. ديدم اين خانه همان است و سلامم نيز همان سلام سبز و ساده سرآغاز وبلاگ قبلي ام بايد باشد. “دير زمانی است که وبلاگ می خوانم و سر نوشتنم نبوده تا حالا که با تشويشی شيرين اين سطور می نگارم و مانده ام از کجاست اين دلشوره پرشور. چرای نوشتنم اما شايد به ميلی نا گفتنی می رسد به رسانه ای … خاص …خاص ما … در وبلاگ رسانه نسل ما چيزی هست که ناگزير خواستنی است.اول…