رسانه ها و انتخابات

با نزديك شدن به موعد و موسم انتخابات، بحث رسانه و سياست مطرح مي شود. فارغ از شرايط سياسي موجود و بحث سياسي انتخابات، در مورد نسبت كلي رسانه ها و انتخابات مشكلي جدي وجود دارد كه خيلي ها پرواي گفتن دارند و با احتياط به آن ورود مي كنند. عملكرد رسانه اي مناسب و موثر در مواجه با انتخابات (فارغ از شرايط سياسي و مباحث انتخاباتي روز) مستلزم يك فرهنگ سياسي مناسب است. اما متاسفانه رسانه ها نه تنها در جهت كمك به اين فرهنگ مناسب عمل نمي كنند بلكه آنرا دامن هم مي زنند. از يك سو رسانه ها مي گويند بايد به شورآفريني و تبليغ نامزدها و گروه هاي سياسي بپردازند كه قابل درك است. اما در عين حال گفته مي شود كه وظيفه ما رسانه ها آن است كه مردم را آگاه كنيم كه به كانديداهايي كه وابسته به گروه ها هستند راي ندهند چون آنها وامدار گروه هاي…