مديريت پشت درهاي بسته

مديريت پشت درهاي بسته اميد سروش برنامه مناظره انتخاباتي اول كه جمعه گذشته برگزار شد انتقادات بسياري را برانگيخت. به عنوان يك كارشناس رسانه، ريشه اين انتقادات را در آفات ناشي از مديريت پشت درهاي بسته مي دانم. آقاي ضرغامي بعد از حضور در يكي از جلسات دولت گفته بود كه برنامه هاي كانديداها در تلويزيون تاكنون يك طرفه بوده است اما اينبار قرار است بحث يك طرفه نباشد و مجري به بحث ورود كند و توصيه كرده بود كه كانديداها حتماً با برنامه به مناظره بيايند چون قرار است مجري از انها سوال كند. اما در عمل نه تنها مجري نتوانست ورودي به مباحث داشته باشد، بلكه كانديداهايي كه برنامه داشتند نيز نتوانستند آنچنان كه بايد و شايد تفاوت خود را با كانديداهايي كه هيچ حرفي براي گفتن ندارند نشان دهند. انتظار مخاطب از يك برنامه مناظره انتخاباتي، شنيدن ديدگاه و برنامه يك كانديدا و نقد و در واقع…

بي طرفي رسانه ملي و چند پرسش

مساله همراهي رييس جمهور با يار غار و همراه ديرينش در هنگام ثبت نام براي انتخابات رياست جمهوري به سوژه داغ خبري تبديل شده است. شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان مرجع رسمي رسيدگي به موضوع، رسماً اين رفتار را تخلف خوانده است. نه تنها برخي نمايندگان منتقد دولت در مجلس بلكه برخي اصولگرايان مدافع احمدي نژاد نيز به اين اقدام غير قانوني اعتراض كردند. حتي روزنامه اصولگراي «وطن امروز» كه معمولاً ‌در برابر منتقدان به كارنامه سياسي اقتصادي اجتماعي فرهنگي دولت سكوت مي كند و به هر بهانه اي بر رقباي گذشته احمدي نژاد مي تازد! اين همراهي غير قانوني را در سرمقاله اي با عنوان «نقد حقوقي بر اقدام رييس جمهور» (۲۵/۲/۹۲) مورد انتقاد قرار داده است. اما طرفه آنكه رسانه ملي در اين مورد از سينه چاكان رييس جمهور نيز پيشي گرفته است تا آنجا كه در برنامه انتخاباتي «جمهور»، حتي هيچ اشاره اي به موضع رسمي…