حافظ حافظه تاريخي ماست- به مناسبت روز ملي شعر و ادب

ادبيات هميشه مرا به خود خوانده است گويي گمشده اي را در خود نهان دارد. امروز «روز ملي شعر و ادب» نام گرفته است. چنين نامگذاري قابل ستايش است اما با همه احترامي كه براي شاعر بزرگ و ارزشمند و شايسته تكريمي چون «شهريار» قائلم واقعاً نمي توانم هضم كنم كه چرا «روز ملي شعر و ادب» به نام او رقم خورده است!!! اين مملكت شعراي بزرگ كم نداشته كه بي شك از متاخرين بزرگ آن استاد گرانقدر شهريار است اما وقتي صحبت از «روز ملي شعر و ادب» به ميان مي آيد، تعين شاعري كه نماد شعر و ادب ايراني باشد خيلي دشوار و ديرياب نيست. حافظ از ستون هاي فرهنگ ايراني است. قدر و منزلت حافظ را در فرهنگ ايراني با كه مي توان قياس كرد؟ مثل قرآن در خانه هر ايراني ديوان حافظ هم هست. حافظ حافظه تاريخي ما ايراني هاست. همچنين مولوي شاعري جهاني است. مثنوي اثري سترگ و…