داعش و رسانه ها

استفاده گروه داعش از رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي براي ترويج اعتقادات خود و جذب نیرو و در عين حال ايجاد ارعاب که به نظرشان پيش زمينه پيروزي است، جسته و گريخته مورد بحث قرار مي گيرد و در مورد آن مطلبي نوشته مي شود. از آن جمله مطلبي است که امروز در روزنامه ايران خواندم «فناوري در خدمت تروريسم». گذشته از اين بعد ماجرا که مطالعه کردني است، وجه ديگري هم هست که نبايد از آن غافل شد و آن واکنش طنزآميز رسانه هاي کشورهاي اسلامي مختلف به داعش و به تمسخر گرفتن تفکر آن است. مي دانيم که بنيان تفکر داعش اين است که بايد به اصل و صدر اسلام بازگشت و همه مشکلات ريشه در انحراف از آن دوران اصل يعني صدر اسلام است!‌ و اين تفکر ريشه در آراي ابن تيميه دارد که بگذريم. اما در لبنان انيميشين پرطرفداري پخش شده که اين تفکر مضحک…