سوختن کارنامه ها و سابقه ها

دکتر محمد علی نجفی که شهره بود به آرامش و مشی و مرام جنجال گریزی و اخلاق سیاسی، حالا دو روز است جامعه را در شوک فرو برده است. او همسر دومش را با دو گلوله به قتل رسانده است. خبری باورنکردنی، تلخ و هول انگیز که بسیاری از دوست و دشمن و رقیب و یار را به واکنش واداشته است. برخی به افسوس آه کشیدند، برخی از توطئه «پرستو» نوشتند، برخی حرص خوردند که چرا پوشش های خبری نخست آنچنان که باید دلشان را خنک نکرده است. البته کارنامه زندگی دکتر نجفی آنقدر بود که چنین همه را متوجه خود کند. وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، رییس سازمان برنامه، شهردار تهران؛ یکی از اینها کافی است که کسی ادعای بزرگی کند و او که همه اینها را در کارنامه داشت به دامی دل داد و همه چیز را باخت.  اقای عبدالرضا داوری در توئیتی چه صادقانه گفته که…