سخنرانی درباره بیداری اسلامی

امروز به دعوت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال سخنرانی داشتم. عنوان اعلام شده بیداری اسلامی و جنگ نرم بود. من در مورد ریشه ها و زمینه های بیداری اسلامی نیم ساعتی صحبت کردم. به برخی علل مثل فقر و بیکاری مردم منطقه، پوشالی بودن قدرت دیکتاتورها و تحولات اجتماعی و تبعات شبکه های اجتماعی اشاره کردم و بعد نگرانی های غرب از گرایش جوانان عرب به گروه های افراطی و نفوذ آمریکاستیزی در برخی کشورهای منطقه پرداختم و اینکه الگوهای غالب در رقابت های اقتصادی و سامان های سیاسی تغییر کرده است و زمانه دومینوی سقوط الگوهای دیکتاتوری در عصری که شاهد جابجایی پارادایم ها هستیم فرا رسیده است. متاسفانه فرصت لازم را برای باز کردن مباحثی که اماده کرده بودم نیافتم. زودتر از زمان مقرر مجبور شدم جمع بندی کنم. می خواهم مباحث را در قالب مقاله ای بنویسم.   بعد از جلسه رفتم یکی از دوستان فضای مجازی را دیدم….

تونس، سرآغاز دومینوی انقلاب های رسانه های اجتماعی

خبری غیر منتظره بود برای ما که عادت کرده بودیم به دیکتاتوری های مورد حمایت آمریکا از ترس به قدرت رسیدن اسلامگراهایی که در بدنه جامعه نیرو و نفوذ دارند. خیزش دیکتاتور افکن مردم تونس اما حالا نقل خبرهای شبکه های بزرگ دنیاست. رسانه هایی که پیشتر چندان خوش نمی داشتند شعله های آغازین آن را خبر کنند، مبادا آتش دامن دیگر دیکتاتورها را هم بگیرد. آیا دومینوی سقوط دیکتاتورهای عربی آغاز شده است؟ اگرچه کبریت هایی که زده شد مثل آن خودسوزی آتش به خرمنی نزد. با این حال زمانه سقوط رسیده است.  واقعیت این است که شبکه های بزرگ و جهانی تلویزیونی به نوعی از این دیکتاتور ها حمایت می کنند. یادم هست در انتخابات اخیر پارلمانی مصر، خبرنگار بی بی سی فارسی خیلی با احتیاط کلی گزارش داد که در مصر رسانه ها خیلی آزاد نیستند و گفته می شود سرکوب هم هست و کلاً فقط طرفداران مبارک رای…