رشد رسانه های اجتماعی و لزوم یک سیاست رسانه ای

از جمله خصوصیات خبرنگاری در رسانه های سنتی (رادیو تلویزیون و روزنامه ها)، دروازه بانی است یعنی آنچه (با هر معیاری) صلاح دانسته می شود که مردم بدانند و  برجسته سازی است و تعین اولویت هایی که مردم لازم است در مورد آنها فکر کنند و … این خصوصیات خبرنگاری البته در طبیعت و ذات بالا به پایین، خطی و متمرکز رسانه های سنتی نهفته است. اما با رسانه های اجتماعی فضا و فرهنگ خبرنگاری در حال تغیر است.  رسانه های اجتماعی قدرت رسانه های سنتی را در کنترل متمرکز محتوا از بین می برند. دیگر دروازه بانی خبر مثل سابق معنی ندارد. معنی دروازه بانی تغیر می کند. دیگر کاربران با توئیت ها اولویت ها را تعین می کنند. این یعنی عصر تازه کارکردها، استراتژی ها و اهداف سازمان های خبری و رسانه ای. یعنی عصر تازه خبرنگاری. این اتفاقی است که به روشنی دارد می افتد. اما برنامه ریزان…