مرا ببر به زمانه اي ديگر

بيا مرا ببر اي عشق با خودت به سفر مرا ز خويش بگير و مرا ز خويش ببر دلم ز دست زمانه به تنگ آمد مرا ببر به زمين و زمانه اي ديگر