تعريفي از مديريت رسانه

به تعريفي جالب از پروفسور اشميد، استاد دانشگاه سنت گالن سوئيس برخوردم. او معتقد است: «رسانه ها عرصه های تعامل هستند و مديريت رسانه، مديريت اين فضاها و عرصه هاي تعاملي است. از اين رو مديريت رسانه متكي است به مفهوم رسانه به مثابه يك سيستم كه داده ها را در فضا و زمان منتقل مي كند.» البته تخصص و بحث پروفسور اشميد در مورد مديريت رسانه ناظر بر رسانه هاي جديد و ديجيتال است. در مورد مطبوعات و صدا و سيما، ما بايد متناسب با فضا و فرهنگ كاري و مختصات كسب و كار رسانه اي خودمان به رويكردي مناسب و متناسب با نيازهاي سيستم رسانه اي خودمان برسيم. اين مهم مستلزم همكاري مديران رسانه اي در انجام پژوهش ها است. دغدغه هاي مديريت رسانه