چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه ای و استراتژی های پیش رو

مقاله بنده و دوست عزیزم آقای وحید آقامحسنی در فصلنامه مطالعات رسانه ای دوره ۱۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳، ۳۲) تابستان ۹۵ : چکیده: در اين مقاله توصيفي، کوشيده ایم تحولات صنعت رسانه را از منظر تغییری که در مصرف رسانه ای و به خصوص مصرف تلویزیونی ایجاد شده است بررسی کنیم. از اين رو، با مرور وضعیت فعلی و در حال ظهور صنعت رسانه و دامن گستری رو به تزاید ابزارهای جدید و رسانه های اجتماعی به تاثیر آن بر مصرف تلویزیون پرداخته ایم. این تاثیر که در شکل چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه ای خود را نشان داده است در کشورهای توسعه یافته کاملاً مشهود است اما روندهای حاکم و جهانی به روشنی حاکی از آن است که این روندی در حال ظهور و برای کشورهای در حال توسعه نیز روندی پیش رو محسوب می شود که به تدریج و با بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت و…

عادت مصرف خبري و بي رونقي صنعت خبر

براي موضوعي مشغول سرچ هستم كه چكيده تحقيقي مرا به ياد اين فرضيه بديهي پنداشته شده انداخت كه در كشورهاي پيشرفته ديگر اقبالي به روزنامه نيست و مردم متمدن مغرب زمين ديگر اخبار را تنها از طريق رسانه هاي جديد پيگيري مي كنند و … اين تحقيق كه در دانشگاه هاروارد انجام شده نشان مي دهد كه حداقل در آمريكا مردم از رسانه هاي سنتي نبريده اند و اقبال عمومي براي گرفتن خبر از رسانه هاي جديد به آن ميزاني كه تصور مي رود نيست. فقط ۱۲ درصد از پاسخگويان دل از روزنامه و تلويزيون بريده و اخبار را فقط از رسانه هاي جديد مي جويند. دو سوم پاسخگويان براي گرفتن اخبار از رسانه هاي سنتي به رسانه هاي جديد كوچ نكرده اند و ۲۲ درصد هم كه به رسانه هاي جديد براي خبر رجوع مي كنند اين رسانه ها را به عنوان رسانه «جايگزين» رسانه هاي سنتي نمي بينند…