«بفرمایید جنوب شهر»

«بفرمایید جنوب شهر» این تیتر امروز روزنامه همشهری بود. تیتری که خیلی ها را به یاد برنامه «بفرمایید شام» شبکه من و تو انداخت. یکی از حوزه های جذاب در مطالعات رسانه ها، بررسی عوامل روانشناسی- اجتماعی است که در فرایند کار خبرنگاران تاثیر می گذارد. اینکه خبرنگار چه فرضیات عقیدتی فرهنگی نسبت به جامعه خود دارد، چگونه و بر اساس چه منطق فرهنگی جهان پیرامون خود را درک می کند و چگونه آن «واقعیت به تفاهم رسیده» و یا «واقعیت تسهیم شده» را در آیینه اخبار و روایت و گزارشگری خود بازتولید می کند. کارکرد رسانه آینه فرهنگ خبرنگاران هم است و یکی از ابعاد این فرهنگ درکی است که از واقعیت جهان پیرامونشان دارند و یا «واقعیت به تفاهم رسیده». تحول در این درک بر کار رسانه تاثیر می گذارد. اگر سردبیر محترم روزنامه همشهری مشتری برنامه بفرمایید شام نبود یا البته به خاطر فرزندان مجبور به دیدن…