تقديم با آرزوها

معمولاً يكي از صفحات ابتدايي كتابها صفحه اي است كه در آن نويسنده يا مترجم اثرش را تقديم مي كند به پدر مادر استاد يا همسرش. گاهي اين تقديم ها در حد يك جمله و گاهي آنقدر دلي كه گويي يك قطعه ادبي اند. دکتر محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی در صفحه تقديمي كتاب اخيرشان «اقتدار گرائی ایرانی در عهد قاجار» اين كتاب را به ايرانيان زير ده سال تقديم كرده اند به اين اميد كه آنان فرهنگي كه از عهد قاجار تا كنون، اقتدارگرايي را بازتوليد مي كند نداشته باشند: «تقدیم به ایرانیان زیر ده سال، که در آینده برای کسب ثروت، به نهاد دولت نزدیک نخواهند شد! برای افزایش قدرت کشور، ثروت تولید خواهند کرد؛  ظرفیت نقدپذیری و اصلاح تدریجی را در خود پدید خواهند آورد. از فرهنگ واکنش های سریع به خویشتن داری، ارتقاء فرهنگی پیدا خواهند کرد. از فرهنگ شفاهی و غیر دقیق به فرهنگ…

رسانه ها و انتخابات

با نزديك شدن به موعد و موسم انتخابات، بحث رسانه و سياست مطرح مي شود. فارغ از شرايط سياسي موجود و بحث سياسي انتخابات، در مورد نسبت كلي رسانه ها و انتخابات مشكلي جدي وجود دارد كه خيلي ها پرواي گفتن دارند و با احتياط به آن ورود مي كنند. عملكرد رسانه اي مناسب و موثر در مواجه با انتخابات (فارغ از شرايط سياسي و مباحث انتخاباتي روز) مستلزم يك فرهنگ سياسي مناسب است. اما متاسفانه رسانه ها نه تنها در جهت كمك به اين فرهنگ مناسب عمل نمي كنند بلكه آنرا دامن هم مي زنند. از يك سو رسانه ها مي گويند بايد به شورآفريني و تبليغ نامزدها و گروه هاي سياسي بپردازند كه قابل درك است. اما در عين حال گفته مي شود كه وظيفه ما رسانه ها آن است كه مردم را آگاه كنيم كه به كانديداهايي كه وابسته به گروه ها هستند راي ندهند چون آنها وامدار گروه هاي…