تعهد به گفتگو برای ایران

مهمترین مساله امروز ایران فقدان گفتگوست. گفتگو میان مردم با دیدگاه های مختلف، میان روشنفکران و میان مردم و حکومت؛ چیزی که همواره  به بهانه غیرخودی ها، نفوذ دشمن و یا "شرایط حساس کنونی" مختل شده و به تعویق افتاده است. در برابر این اعتراضات نگران کننده راهی به ادامه زندگی جز  گفتگو نیست، چون هیچ مشکل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جز با مشارکت حل نمی شود و هیچ همدلی جز با گفتگو بدست نمی آید. از میان دلایل مختلف شکل نگرفتن گفتگو در جامعه ایرانی، یکی هم شاید این باشد که اجماعی برای معیار سنجش دیدگاه ها وجود ندارد. معیار عمده مردم چیست؟ به گمانم امروز آنچنانکه اولویت یک مرد، خانه اوست؛ اولویت مردم، ایران است. ایران به مثابه خانه، جایی که زندگی می کنیم. برای مردم امروز، اولویت زندگی است و "ایران" که خانه است. شاید برخلاف دیروز که ایدئولوژی اولویت بود و معیار سنجش، حالا اما ایران…